Burdur

İşte kalem kalem bütçe değerlendirilmesi

Hazırlamış olduğumuz Performans Programı ve Bütçemiz ile Halkımızın hayat standartlarını yükseltmek ve İlimizi hakettiği gelişmişlik seviyesine ulaştırmak için bütün gayretimizle çalışmalarımıza 2024 yılında da devam edeceğiz.”

İşte kalem kalem bütçe değerlendirilmesi

Burdur Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ali Kırdıoğlu, planlanan bütçeyi kalem kalem belediye meclisi üyelerine anlattı.

Burdur Belediye Meclisi 2. Birleşiminde oyçokluğu ile kabul edilen 2024 Yılı Performans Bütçesinin sunumunu Mali Hizmetler Müdürü Ali Kırdıoğlu gerçekleştirdi. Performans bütçesini kalem kalem anlatan Müdür Kırdıoğlu, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.madde 4.fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesine istinaden Belediyemizin 2024 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine, yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı şekilde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesinde Performans Programının hazırlanması ve Belediye Meclisinde görüşülmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Açıklanmış olan mevzuat ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; Burdur Belediyesi 2024 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Belediyemizin 2024 yılı Performans Programında;

-Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine,

-Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere,

-Bunların kaynak ihtiyacına,

-Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmiştir. İdare düzeyinde hazırlanmış olan bu öncelikli amaç ve hedeflerimiz belirlenirken bütçe imkanları göz önünde bulundurulmuştur. Belirlenmiş olan bu amaç ve hedeflerin ulaşılabilir ve gerçekçi olması ile kaynakların yeterli olup olmadığı hususları dikkate alınmıştır. Bu anlayışla 2024 yılı için Belediyemiz bütçesi 1.275.000,00 TL olarak hazırlanmıştır. Bu bütçe doğrultusunda Halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak en temel amacımızdır. Hazırlanan 2024 yılı Performans Programında her birimin öncelikle görev ve sorumlulukları belirtilmiş olup, oluşturulan performans hedeflerinin hangi harcama birimleri ile ilgili oldukları belirlenmiştir” dedi.

İşte kalem kalem bütçe

Kalem kalem ödenekleri anlatan Müdür Kırdıoğlu şöyle konuştu: "Doğrudan temin yolu ile alımları azaltmak ve giderleri toplulaştırarak mali disiplinin kontrolünü sağlamak amacıyla, mal ve malzeme alımlarının açık ihale yoluyla gerçekleştirilmesi, bu nedenle belirli bazı alımların Destek Hizmetleri Müdürlüğünce tek elden yapılmasına 2024 yılında da devam edilecektir. Bu doğrultuda tüm hizmet birimlerimizde kullanılmak amacıyla, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün bütçesine;

-Metal Ürünü Alımları : 10.000.000,00 TL

- Yakacak ( Doğalgaz ) Alımları : 10.000.000,00 TL

-Temizlik Malzemesi Alımları : 2.500.000,00 TL

-Kırtasiye Alımları : 1.500.000,00 TL

-Giyecek Malzemesi Alımları : 1.100.000,00 TL

- Akaryakıt ve Yağ Alımları : 5.000.000,00 TL

- Elektrik Alımları : 80.000.000,00 TL

-Telefon ve İnternet Giderleri : 650.000,00 TL

-Avadanlık ve Yedek Parça : 10.000.000,00 TL

-Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ile Diğer Makine Teçhizat Al. : 4.000.000,00 TL

-Bakım Onarım Giderleri : 7.200.000,00 TL

-Sigorta Giderleri : 3.000.000,00 TL

- Elektrik Tesisat Giderleri ( Aydınlatma Direkleri ve Elektrik Malzeme Alımları ) : 7.665.000,00 TL olmak üzere toplam da 142.615.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Alaca Dokuma, El Sanatları Merkezi Lokanta ve Satış Mağazası, Yaşam Merkezi Düğün Salonu, Serenler Otel, İstasyon Çay Bahçesi, Engelsiz Kafe, Otoparklar, Satış Mağazaları, Göl Tesisleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz bünyesinde işletilmeye 2024 yılında da devam edilecektir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine; 696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen Belediye işçilerimiz personel ödemeleri için 450.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Fen İşleri Müdürlüğümüz bütçesine yatırım programı kapsamında Kapalı Spor Salonu, TOKİ Pazar Yeri ve Galericiler Sitesi yapım projelerinin tamamlanması için 60.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yeni bir Belediye Hizmet Binasının İlimize kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2024 yılında projeye başlanması için gerekli olan ödenek tahsis edilmiştir. Aynı şekilde; yeni bir İtfaiye Hizmet Binasının yapılması hedeflenmektedir. İtfaiye Müdürlüğümüz bütçesine bu doğrultuda gerekli olan ödenek ayrılmıştır. Yapılması hedeflenen bu projeler ile daha modern tesislerin kazandırılması amaçlanmıştır. Aynı şekilde Fen İşleri Müdürlüğümüz bütçesine;

-Şehir içi yolların asfaltlama çalışmaları ile kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları için : 23.100.000,00 TL

-Akaryakıt ve Yağ Alımları : 27.000.000,00 TL

-Makine, Teçhizat, Taşıt ve İş Makinelerinin Bakım-Onarımları : 4.400.000,00 TL

-Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım Onarım Giderleri : 1.500.000,00 TL

-Malzeme Giderleri (Patlayıcı Madde ) ile İnşaat Malzemesi Giderleri : 8.000.000,00 TL

-İşletme Ruhsatı Ödemeleri ile Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Giderler : 2.201.000,00 TL

2024 yılı içerisinde şehrimiz mücavir alan sınırları içinde 2.000 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapılması planlanmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına, şehir içi yolların asfaltlama çalışmalarına 2024 yılında da aksatılmadan devam edilecektir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Bütçesi;

- 2 adet yeşil alan, 5 adet park yapımı, mevcut parkların revizyonu ve şehrimizin muhtelif bölgelerinde peyzaj düzenlemeleri,

- Çocuk oyun grupları, fitness aletleri, spor sahaları,

- Su tesisatı malzeme alımları, süs havuzları, havuzlarda kullanılmak üzere tablet alımları,

- Çiçek tohumu, çim tohumu, gül alımı ve bitki alımı ihaleleri,

- Parklara ve yeşil alanlara konulmak üzere pergole, oturma birimi, piknik masası, dekoratif saksı alımları,

- 2 adet kaykay pisti yapılması, - Piknik alanlarında kullanılmak üzere barbekü alımları,

- Zirai malzeme ve ilaç alımları ile zirai gereç alımları,

- Kereste ve kereste ürün alımları,

- Diğer mal ve malzeme alımları,

- İnşaat Malzemesi Giderleri,

- Elektrik Tesisat Giderleri için toplam da 26.800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Kent mobilyalarının kendi atölyelerimizde üretilmesine devam edilecektir. Kent ormanlarında orman zararlılarıyla mücadele ve gençleştirme çalışmaları aksatılmadan yapılacaktır.

Mevcut parkların, mesire alanlarının ve mezarlıkların düzenli olarak bakımı yapılacaktır. İlgili Müdürlüğümüzce çiçek ve bitki üretilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

2024 yılında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından 1.000 metre yeni Kanalizasyon şebekesinin döşenmesi, 4.000 metre Kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiştir. İLBANK aracılığıyla, şehrimizin içme suyu şebeke hatları ve Kanalizasyon şebeke hatları altyapı projelerinin faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.
İLBANK aracılığıyla, Senir Ayaklı Depo Terfi Merkezi arası göl geçiş ishale hattının yeniden döşenmesi işinin bitirilmesi planlanmaktadır. DSİ aracılığıyla Burdur İçme Suyu Arıtma ve Yumuşatma Tesisinin 2024 yılında tarafımıza teslim edilmesi ve faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır. Burdur İçme Suyu İshale Hattı İnşaatında olduğu gibi Arıtma Tesisinin de ödemeleri ödeme planı doğrultusunda Kurumumuzca yapılmaya başlanacaktır. İlimizin içme suyu şebekeleri ve depoların bakım – onarım çalışmalarına 2024 yılında da aksatılmadan devam edilecektir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bütçesine; İmar Planına esas zemin etüd projeleri, İmar Planı yapım işi ihaleleri ve diğer etüd projeleri için toplam 4.680.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Aynı şekilde Kamulaştırma iş ve işlemleri için ilgili müdürlüğümüze 35.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Kurumumuz tarafından 1 adet Kreşimiz hizmete açılmış, diğer kreşimizin de eksiklikleri tamamlanmaktadır. 2024 yılında her 2 Kreş ve Gündüz Bakım Evimizde etkin ve kaliteli hizmet üretmeye devam edeceğiz. Okul öncesi çağda olan çocuklarımızın hayal dünyalarını, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirici ortamlar oluşturarak sağlıklı ruhsal gelişimlerini desteklemek, özellikle çalışan ebeveynlerin çocuklarının güvenli bir ortamda büyümelerine destek sağlamak ve ailelerimizin yanında olmak amaçlanmaktadır. Aile, kadın ve çocuklarımıza yönelik sosyal hizmet ve destekleri yaygınlaştırmak Kurumumuzun en temel hedefleri arasındadır. Engelli Gündüz Bakım Evinin Engelli Rehabilitasyon Merkezine dönüştürülerek, daha fazla sayıda engelli yurttaşlarımıza ulaşılması ve etkin bir hizmet sunumu gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Engelli vatandaşlarımız ve ailelerine hem bedensel hem de ruhsal yönden destek verilecektir. Böylelikle engelli vatandaş ve ailelerimizin yükünü hafifletmek ve her zaman bu ailelerimizin yanında olmak amaçlanmıştır. İlimizde yer alan tarihi Gümüşün Değirmeni projesinin hem restorasyon çalışmaları hem de çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır. Halkımıza hizmet noktasında restaurant veya kafeterya olarak düzenlemeler ise bu yıl ya da 2024 yılında tamamlanacak olup, halkımızın ziyaretine açmak hedeflenmektedir.

İleri Biyolojik Arıtma Tesisini İlimize kazandırdık. Bu yılın sonunda ilgili firmadan teslim alınacak ve 2024 yılında Kurumumuzca işletilmeye devam edilecektir. Bu doğrultuda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz bütçesine işletme giderleri için gerekli olan ödenek tahsis edilmiştir. İl tanıtımının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca, Burdur Gölüne dikkat çekmek amacıyla Göl Festivali kapsamında Sanat ve Spor Etkinliklerine 2024 yılında da devam edilecektir. Hazırlamış olduğumuz Performans Programı ve Bütçemiz ile Halkımızın hayat standartlarını yükseltmek ve İlimizi hakettiği gelişmişlik seviyesine ulaştırmak için bütün gayretimizle çalışmalarımıza 2024 yılında da devam edeceğiz.”

kaynak: Burdur gazetesi

Yorumlar

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

Yorum Yaz

İlgili Haberler

Bucak Belediyesi'nden cuma namazı çıkışı aşure ikramı
Yerel

Bucak Belediyesi'nden cuma namazı çıkışı aşure ikramı

Bucak Belediyesi tarafından Hacı Ömer Ağa Camii'nde düzenlenen Geleneksel Aşure Günü etkinliğinde, Cuma Namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bucak Belediyesinden ücretsiz parkur ve eğitim desteği
Yerel

Bucak Belediyesinden ücretsiz parkur ve eğitim desteği

Bucak Belediyesi, PMYO ve POMEM sınavlarına hazırlanan adaylara ücretsiz parkur ve eğitim desteği sunuyor. Son başvuru tarihini Başkan Hülya Gümüş duyurdu. Hemen başvurunuzu yapın....

Başkan Hülya Gümüş sahada Mahallede yaşam kalitesini artıracak
Yerel

Başkan Hülya Gümüş sahada Mahallede yaşam kalitesini artıracak

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Onaç Mahallesi'nde alt yapı ve yol çalışmalarıyla yaşam kalitesini artıracak dönüşüm projelerini yakından takip ediyor.

Bucak itfaiyesi kağıt fabrikasındaki yangına destek
Yerel

Bucak itfaiyesi kağıt fabrikasındaki yangına destek

Bucak Belediyesi, Söke'de bulunan kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla itfaiye ekiplerini bölgeye gönderdi.

Kocaaliler Belediyesi logosunda değişikliğe gitti
Yaşam

Kocaaliler Belediyesi logosunda değişikliğe gitti

Kocaaliler Belediyesi, incir, çelenk ve Milyos'u harmanlayan yeni logosuyla ilçenin kültürel ve doğal zenginliklerini gözler önüne seriyor.

Elmalı Belediyesi'ne seslenen halk kaldırım sorununun kalkmasını istedi
Yerel

Elmalı Belediyesi'ne seslenen halk kaldırım sorununun kalkmasını istedi

Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve yerel halk, bozuk kaldırımlar nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Detaylar haberimizde...